ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽHomepage

mijn Nederlands-IndiŽ links

INDEX  (bottom)

VOCvlaggaruda

neerlandskrijgsroem

Wet, behoudende instelling van de Militaire Willemsorde, 30 april 1815

Uit het bovenstaande boek, te vinden op mijn references pagina, werd de onderstaande tekst, via OCR, ingescand, dus let niet op taalfouten...

Gedurende het Nederlandse imperialistische tijdperk was deze wet voor velen heel belangrijk : zie bijvoorbeeld dit verhaal

Ook hebben we een verhaal dat heet

Namen van hen die in de 19e eeuw een Militaire Willemsorde ontvingen

Wet, houdende instelling van de Militaire Willems-Orde, gearresteerd den 30" April 1815, n- 5

wij WILLEM, bj de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groots Hertog van Luxemburg, enz, enz. enz.

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat het toeleggen van vereerende belooningen aan, en het dragen der daartoe behoorende teekenen of decoratien door diegenen, welke zich van de pligten, aan de krijgsdienst te water en te lande verbonden, door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben gekweten, bijzonder geschikt is tot opwakkering en aankweeking dier krijgshaftige deugden; en dat ook uit dien hoofde bij meest alle Europeesche Mogendheden militaire orden van verdiensten zijn ingesteld; dat het bovenal voor den militairen stand vereerend is en tot een prikkel tot het verrigten van groote daden kan verstrekken wanneer elk en een ieder van dien stand, van den hoogsten tot den laagsten in rang, in het geval zijn, om door schitterende bedrijven in het verwerven van zoodanige eervolle onderscheidingsteekenen te kunnen deelen, en dat Onze verheffing tot den Nederlandschen Troon eene geschikte gelegenheid is, om voor Ons krijgsvolk te water en te lande eene zoodanige eervolle militaire Orde in te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, goedgevonden hebben te bepalen en te statuŽren, gelijk wij bepalen en statuŽren bij deze:

artikel 1.

Er wordt ingesteld eene Orde, strekkende tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door

diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde.

artikel 2.

De Orde zal den naam dragen van de Militaire Willems'Ųrde.

artikel 3.

Wij verklaren Ons te zijn Grootmeester dezer Orde. Het Grootmeesterschap van dezelve zal onafscheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbonden zijn.

artikel 4.

De Militare Willems'Ųrde zal bestaan uit vier klassen. De Ridders van de 1e klasse dragen de benaming  van Groot-Kruisen; die van de 2e klasse dragen den naam van Kommandeurs; die van de 3e en 4e klasse worden onderscheiden door de vermelding van eene dier beide klassen, waartoe zij benoemd zijn.

artikel 5.

De benoeming tot alle plaatsen van Groot-Kruisen, Komman-deurs en Ridders zal door Ons geschieden.

artikel 6.

Het versiersel der Orde zal bestaan in een wit geŽmailleerd kruis, met acht gouden geparelde punten.

Op de armen van het kruis de woorden: Voor Moed, Beleid, Trouw.                                           \

Over hetzelve ligt het Bourgondisch kruis, bestaande uit groene laurierstokken, zaam verbonden door den gouden vuurslag; op de tegenzijde vervangen door een blaauw geŽmailleerd medaillon, waarop in het midden van een lauwerkrans W., alles gedekt door eene gouden Koninklijke Kroon. Het lint, oranje, met smalle donker blaauwe strepen.

voor de Groot-Kruisen

Eene zilveren ster, geborduurd op den rok aan de linkerzijde en het juweel van de Orde aan een lint, vier vingeren breed en echafpe van de regter naar de linkerzijde;

voor de Kommandeurs:

Het Ordes-teeken geborduurd op den rok aan de linkerzijde, eonder ster, doch met de kroon, en het juweel aan een lint, drie vingeren breed, en sauloir om den hals;

voor de Ridders van de 3e klasse:

Het Ordes-teeken aan een lint, twee vingeren breed aan het knoopsgat, en

 

voor de Ridders der 4į klasse:

Een kleiner Ordes-teeken, hebbende de punten, vuurslag en kroon in zilver aan een lint, een vinger breed aan het knoopsgat

artikel 8.

De militairen te water en te lande, die geen officiers-rang hebben, krijgen, wanneer zij tot Ridders van de 4e klasse benoemd worden, eene verhooging van inkomen, gelijkstaande met de helft der soldij, welke door hen op het oogenblik hunner benoeming wordt genoten. De soldij zal worden verdubbeld voor diegenen der voormelde militairen welke tot Ridders van de 3de klasse mogten worden benoemd.

artikel 9.

Tot betaling der gemelde verhooging van soldij en goedmaking der verdere onkosten der Orde, zal jaarlijks eene somma op de begrooting der staatsbehoeften worden gebragt

artikel 10.

Het lidmaatschap en versiersel der Orde kan niet worden verloren, dan ten gevolge van een onteerend vonnis.

artikel 11.

Het kapittel der Orde zal bestaan uit zoo vele leden, als door

Ons noodig zal worden geoordeeld, en Wij daartoe uit de Groot-Kruisen., Kommandeurs of Ridders zullen benoemen.

Bij hetzelve Kapittel zullen fungeren een Kanselier en een Thesaurier, daartoe door Ons, uit de leden der Orde te benoemen.

artikel 12.

Door Ons zullen in het vervolg worden vastgesteld zoodanige bepalingen, als Wij, opzigtelijk de voordrachten, om tot lid van deze Orde te worden benoemd, alsmede opzigtelijk de soort en den aard der bewijzen, welke daartoe zullen moeten worden ingediend en het onderzoek van dezelve, dienstig mogten oordeelen, gelijk mede de vereischte reglementen omtrent al hetgeen tot de administratie en discipline der Orde, debeheering der aan dezelve geaffecteerde fondsen en de werkzaamheden. van het kapittel betrekkelijk is.

En opdat zulks kome ter kennisse van een iegelijk wien het mag aangaan, zal de tegenwoordige wet in het Staatsblad worden geplaatst.

Gegeven te Brussel, den 30en April des jaars 1815, het tweede van Onze regering. (Getekend)   WILLEM.

Van wege den Koning (Getekend)   A. R. falck.

ondersch1-mwo

Militaire Willemsorde, van welke rang ???

De MWO 4e klasse
We ontvingen een reaktie van Herman Vaalburg :

De MWO is de hoogste Nederlandse onderscheiding en kan alleen in oorlogstijd behaald worden. In en na WO2 is deze onderscheiding slechts plusminus 200 keer uitgereikt (o.a. de soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema (MWO4), Gen. Spoor (Commandeur), Prins Bernhard (commandeur), Schout bij Nacht Karel Doorman (MWO3) etc.)

De MWO bestaat in 4 klassen:

  1. Het Grootkruis MWO (1e klasse)
    slechts 51x uitgereikt (o.a. 2x voor Nederl. Indie - Van Heutsz en de Kock). Koning Willem II ontving dit kruis voor Waterloo en Prinses Wilhelmina voor WO2)
  2. Commandeurskruis MWO (2e klasse)
  3. Ridder 3e klasse
  4. Ridder 4e klasse


Op de site

www.lintjes.nl

zijn van alle 4 de versies afbeeldingen te vinden.

De eresabel is slechts 109 x uitgereikt, voornamelijk in Ned. Indie. Het 'eervol vermelden' gebeurde bij dagorder. Hiervoor kreeg de decorandi een kroon welke hij op het Kruis voor Belangrijke Krijgsverrigtingen mocht dragen.

Het Grootkruis van de orde van de Nederlandse Leeuw is de hoogste Nederlandse onderscheiding in vredestijd. Als gewoon burger bijna niet te halen. Kroonprins Willem Alexander kreeg deze onderscheiding op zijn 18e verjaardag. Tijdens zijn huwelijk was dit de grote blauwe sjerp met gele banen welke hij op zijn marineuniform droeg. Prinses Maxima werd op 2 feb 2002 (de dag van hun huwelijk dus) ook onderscheiden door Kon. Beatrix met deze onderscheiding. Het idee hierachter is puur ceremonie en niet op basis van verdienste zoals iedere andere Nederlander.
Ook deze onderscheiding en de Orde van Oranje Nassau worden uitgebreid belicht op

www.lintjes.nl

By the way: de MWO getoond op diverse pagina's van uw site is de MWO 4e klasse.
Geregeld komen er email vragen als

If you know of a website specifically for the Dutch East Indies, badges, wings and medals, I would really appreciate the assistance: / Weet u een website met de medailles en andere onderscheidingstekens betrekking hebbend op Nederlands-IndiŽ?

Hiervoor kunnen we de volgende links aanbevelen

http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/ww2/ww2.html

this site is a part of the following site, where you can search by medal or per time period:

http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/medailles.html

the best place to look, however, would be the Dutch Ministry of National Defense, and they have a special section on medals, etc. this link will get you there directly

http://onderscheidingen.mindef.nl/


Geinteresseerd in mijn andere verhalen over Nederlands- Indië ?
Er komen er nog meer......


Pramoedya_Ananta_Toer

Introduktie geschiedenis Nederlands-IndiëGG_sJacob

Governors-General of the Dutch East Indiescoen

Jan Pieterszn Coen en de uitroeiing van de bevolking op de Banda eilandenraadhuis Batavia 1750

De moord op ruim 5000 Chinezen in 1740Ambon_1817

Wie was Pattimura ?Diponegoro

Wie was Diponegoro ?Radja_van_Lombok

Het "verraad" van het huidige vakantie eiland Lombok en de "Schatten van Lombok"Balinees monument ter herinnering aan de strijd tegen de Nederlanders

De pacificering van het huidige vakantie eiland BaliWilhelmus van Nassaue,
Ziet gij dien heldenstoet?
Zij schoten op de vrouwen
En drenkten 't land met bloed.
De kwasten der banieren
zijn darmen van een kind.
Licht dat ge aan hun rapieren,
nog vrouwenharen vindt.

De Atjehse agressie oorlog.

De grootste aanvalsoorlog ooit door Nederland gevoerd met als resultaat 100.000 doden en 1.000.000 gewondenBali in the 19th century

Book covers and referencesBatavia harbour 1870 de kleine boom

Photos and images of the Dutch East Indies

ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

            ......een roofstaat aan de Noordzee......
            .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
            betaling de bestolene bedwelmt met
            opium, Evangelie en jenever...

             Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
            Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
            millioenen onderdanen worden mishandeld en
            uitgezogen in UWEN naam?


            Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem IIIAssistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.Reakties  welkom

mijn Nederlands-IndiŽ links

top


Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEXLast update :

18 Maart 2009